fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Daftar Sekda

 • cieka

 • [ 1933 - 1938 ] R. Mansyur Tjiptopranoto )
 • [ 1938 - 1942 ] R. Moh Tahir P. Santoso
 • [ 1942 - 1946 ] K. Moh. Tahir Singonoajo
 • [ ........... ] RA. Sasra Adiningrat
 • [ ........... ] R. Abd. Kadir C. Wijaya
 • [ ........... ] R. Abd. Rachem
 • [ 1964 - 1979 ] R. Moh. Samiodien BA
 • [ 1979 - 1983 ] R. Moh. Rifa'i
 • [ 1983 - 1985 ] Drs. Ach. Maksoem
 • [ 1985 - 1986 ] Drs. Hasbullah AM
 • [ 1986 - 1993 ] Drs. Sutrisno
 • [ 1993 - 1997 ] Drs. Dwiatmojo Hadiyanto
 • [ 1997 - 2005 ] Drs. H. Achmad Hadori
 • [ 2005 - 2010 ] H. Fen A.Effendy Said, SE,M.Si, MM
 • [ 2011 - 2013 ] Drs. H. Moh Saleh, M.Si
 • [ 2013 - 2017 ] Drs. Hadi Soetarto, M.Si
 • [ 2018 - sekarang ] Ir. EDY RASIYADI, M.Si